Eesti raamatukogude arendusprogrammi 21. sajandi raamatukogu viib ellu kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga. Programmi eesmärk on aidata kaasa raamatukogude erinevate töösuundade arendamisele ning toetada valdkonna spetsialiste asutuste töö korraldamisel. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele koolitustõend (majandustegevuseteatis nr 190757 Eesti Hariduse Infosüsteemis).

Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmiga liituma kõiki raamatukogude arendamisest huvitatud inimesi. Programmi koostamisel on ennekõike mõeldud:

  • valla- ja maakonnaraamatukogude juhtidele;
  • strateegilise kavandamisega seotud spetsialistidele;
  • arendusjuhtidele ja -spetsialistidele;
  • valdkonna ürituste korraldajatele;
  • erinevate valdkonna teenuste kvaliteedi eest vastutavatele töötajatele.

Arendusprogramm on hea võimalus arendada nende raamatukoguhoidjate oskusi ja teadmisi, kellel on huvi juhtimisteemade vastu ning kes soovivad end kas praegu või tulevikus juhi rollis arendada. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 osalejat.

Teemad ja formaat

Koolitusprogrammi läbivaks teemaks on juhtimis- ja strateegiatööriistade kasutamine raamatukogude töö korraldamisel. Suur tähelepanu pööratakse erinevate projektipõhiste tegevuste korraldamisele, teenuste innovatsioonile ja teiste valdkondade kogemuse analüüsile, organisatsiooni kujundamisele ning kommunikatsioonile. Programmi raames analüüsitakse eri valdkondade kogemusi ja pakutakse lahendusi, kuidas ennast õigustanud praktikaid raamatukogudes rakendada.

Programm on kavandatud nelja kahepäevase tsüklina. Iga kohtumise raames on tihedalt põimitud teoreetiline ja praktiline osa. Erinevate tööriistade ja lähenemiste tutvustamisele järgneb vahetult praktiline osa, mille käigus esitletud ideed või küsimused grupitööde, harjutuste või aruteludena läbi töötatakse. Grupitööde kavandamisel võetakse aluseks raamatukogude valdkonna asutuste probleemid ja konkreetsed kitsaskohad.