Programm

Koolitusprogramm koosneb neljast 2-päevasest moodulist (kokku 8 päeva). Koolituse grupp on täitunud ning registreerimine lõppenud.

Moodul 1: Strateegiline juhtimine ja kavandamine
3.-4. oktoober 2019, Tallinna Keskraamatukogu

Koolitusprogrammi üldisele sissejuhatusele ja teemade ülevaatele järgneb esimene suurem teema, milleks on strateegiate kui planeerimis- ja juhtimistööriistade kasutamine. Vaatluse all on strateegilise juhtimise põhimõtted, pikemaajaliste sihtide kirjeldamine (missioon ja visioon), sise- ja väliskeskkonna analüüsimine, probleemide kaardistamine ning põhjus-tagajärg seoste kirjeldamine, strateegiliste eesmärkide sõnastamine, tegevuskavade koostamine ja nende sidumine ressurssidega. Samuti vaadeldakse seda, kuidas korraldada raamatukogudes arengukava täitmise seiret, riskide hindamist ja nende maandamist ning kuidas kasutada teisi igapäevases töös vajalikke tööriistu. Lisaks arutletakse, millist rolli mängivad teised valdkondlikud või organisatsioonide arengukavad või strateegiadokumendid.

Esimese mooduli jooksul on fookuses järgmised küsimused:
 • Mida võidab raamatukogu hästi korraldatud strateegilise kavandamise protsessist?
 • Kuidas on seotud erinevate keskkondade analüüs ning raamatukogu töö kavandamine?
 • Miks on oluline omada pikaajalist visiooni ning kõigile arusaadavaid strateegilisi eesmärke selleni jõudmiseks?
 • Kuidas arengukava juhtimis- ja töödokumendina raamatukogu heaks maksimaalselt tööle panna ning vältida selle sahtlisse ununemist?
Moodul 2: Arendusprojektide juhtimine
14.-15. november 2019, Tallinna Keskraamatukogu

Teiseks teemaks on strateegia elluviimise seostamine erinevate arendusprojektidega, mille kaudu viiakse ellu tegevusi või muudatusi. Vaatluse all on juhtimise töölaua korraldamine viisil, et ühtviisi hästi oleks tagatud nii arengukavast lähtuvate 3-4 aastaste tegevuskavade elluviimine kui ka lühemaajalised arendusprojektid, mis nõuavad konkreetsemaid sihte ning kindlaid ressursse ja koostöövorme. Vaadeldakse ka seda, kuidas kasutada teenusedisaini tööriistu raamatukogude poolt pakutava analüüsimiseks ja täiustamiseks ning uuritakse, kuidas kvaliteetsed arendusprojektid aitavad kaasata tehnoloogilisi lahendusi, neid testida ja juurutada.

Teise mooduli jooksul on fookuses järgmised küsimused:
 • Kuidas kavandada igapäevase jooksva töö käigus projekte ning neid eesmärgistada?
 • Millistest osadest projekt koosneb, kuidas need kirja panna ning eri osadeks liigendada?
 • Kuidas korraldada projekti seire ja jälgida selle edenemist?
 • Mis on projekti kvaliteedi tagamise eeldused ning selle peamised riskikohad?
 • Kuidas siduda raamatukogu arenguvajadused ning disainmõtlemise tööriistad?
Külalisesinejaks on tunnustatud teenusedisainer Markko Karu, kes viib läbi disainmõtlemise koolituse.

Moodul 3: Organisatsiooni toimimise analüüs ja muudatuste juhtimine
30.-31. jaanuar 2020, Eesti Lastekirjanduse Keskus

Kolmandas moodulis pöördub tähelepanu organisatsiooni seesmisele töökorraldusele ning meeskonnatöö kavandamisele. Analüüsitakse erinevaid võimalusi meeskonna arendamiseks ning töökorralduse paindlikumaks muutmiseks, mis teeb omakorda lihtsamaks uuenduste ning muudatuste elluviimise. 

Kolmanda mooduli jooksul on fookuses järgmised küsimused:
 • Kuidas analüüsida meeskonnatöö toimimist ning seda soovitud suunas ümber korraldada?
 • Milliste sammudena kavandada uuendusi ja kuidas meeskonda nendeks ette valmistada?
 • Kuidas saada hakkama muudatustega, mis on organisatsiooni jaoks ootamatud ja nõuavad kiiret reageerimist?
 • Kuidas ennetada ja lahendada muudatustega seotud konflikte?
Külalisesinejaks on Laura Norris Helsingi Keskraamatukogust Oodi. Koolituse läbiviimist toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 

Moodul 4: Kommunikatsioonitegevuste ja partnervõrgustike arendamine
20.-21. veebruar 2020, Eesti Rahvusraamatukogu

Viimase mooduli peateema on kommunikatsioon, seda nii organisatsioonis sees kui ka väljapoole suunatud tegevustena. Arutletakse olulisemate sõlmküsimuste üle, mis mõjutavad info liikumist raamatukogus sees ning võimalusi, kuidas sisekommunikatsioon oleks ladus ja efektiivne. Lisaks vaadeldakse ootusi, mis on seotud väljapoole suunatud kanalitega, nende kasutamist ja haldamist. Eraldi on tähelepanu all koostöövõrgustikud ja nendes osalemine, sinna panustamine ja võrgustikega seotud info suunamine. Viimase teemana tutvustakse mõningaid võimalusi esitluste ja avalike esinemiste viimistlemiseks ja mõjusamaks muutmiseks.
Neljanda mooduli lõpus tehakse kokkuvõte kõikidest programmi jooksul käsitletud teemadest ja võtmeküsimustest.

Neljanda mooduli jooksul on fookuses järgmised küsimused:
 • Millised on raamatukogu jaoks olulised ja suurima kasuteguriga sisekommunikatsiooni tööriistad?
 • Millised on peamised sisekommunikatsiooni riskikohad ja miks saab suurem osa probleemidest alguse just kommunikatsiooniga seotud aspektidest?
 • Kuidas kujundada organisatsioonist välja minevat kommunikatsiooni ja selleks kasutatavaid suhtluskanaleid?
 • Mida tasub silmas pidada seoses erinevates koostöövõrgustikes osalemisel?
 • Kuidas teha esitlused ja avalikud esinemised meeldejäävaks ning efektiivseks sõnumi edasi andmise mooduseks?
Kõik koolituspäevad on üles ehitatud viisil, kus lühikesed teoreetilised ülevaated vahelduvad praktiliste harjutuste ja simulatsioonidega. Kõik koolituspäevad on omavahel seotud, nii näidete kui ka haakuvate teemapüstituste, probleemide ja küsimustega.

Juhtivkoolitajad: Ragnar Siil ja Jorma Sarv, lisaks kaasatakse täiendavaid koolitajaid konkreetsete teemade tutvustamisel ning eksperte teistest raamatukogudest kogemuste vahetamiseks.